martes, 13 de mayo de 2014

El nou Reglament de Prevenció de Blanqueig de capitals

Joaquín Mena, expert i assessor del Col·legi en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals, ha resumit el contingut del Reial Decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, que ha estat publicat en el BOE del passat 6 de maig. Així, es procedeix d'una banda a culminar el nou enfocament orientat al risc de la normativa preventiva a Espanya incorporant les principals novetats de la normativa internacional sorgida a partir de l'aprovació de les noves Recomanacions de GAFI i a la concreció d'aquest concepte.Cada subjecte obligat s'aproximarà al reial decret si existeixen identificades:
1. Obligacions de diligència deguda normals, simplificades i reforçades amb llindars concrets
2. Obligacions d'informació també amb llindars concrets
3. Obligacions de mesures de control intern amb igualment llindars concrets. 

Esperem que l’aprovació d’aquest nou reglament ens doni una major seguretat en l’aplicació de les nostres obligacions com a obligats tributaris, que tal i com s’estableix a l’article 2.1.m) de la Llei 10/2010, específica com a obligats tributaris en matèria de prevenció de blanqueig, entre d’altres, als auditors de comptes, als comptables externs i als assessors fiscals.

Cal destacar no obstant, que els despatxos que ocupin a menys de 10 persones i el volum de les quals de negocis anual o el balanç general dels quals anual no superi els 2 milions d'euros, queden exceptuats de les obligacions referides en aquest article i en els articles 32 [Anàlisis risc], 33 [Manual de prevenció], 35 [òrgans de control], 38 [Examen extern] i 39 [Formació]. Aquestes excepcions no seran aplicables als subjectes obligats integrats en un grup empresarial que superi aquestes xifres.

Per a la interpretació dels llindars fixats el propi Reglament ens remet "als criteris establerts en la Recomanació 2003/361 de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses".

No obstant, en el seu article 34, i  per tant, sense els llindars anteriors, el Reglament estableix que els procediments de control intern hauran de permetre al subjecte obligat: 
a) Centralitzar, gestionar, controlar i emmagatzemar de forma eficaç la documentació i informació dels clients i de les operacions que es realitzen. 
b) Verificar l'efectiva aplicació dels controls previstos i reforçar-los en cas necessari.
c) Adoptar i aplicar mesures reforçades per gestionar i mitigar els riscos més elevats.
d) Agregar les operacions realitzades amb la finalitat de detectar potencials fraccionaments i operacions connectades.
e) Determinar, amb caràcter previ, si procedeix el coneixement i verificació de l'activitat professional o empresarial del client.
f) Detectar canvis en el comportament operatiu dels clients o inconsistències amb el seu perfil de risc.
g) Impedir l'execució d'operacions quan no consten complertes les dades obligatòries del client o de l'operació.
h) Impedir l'execució d'operacions per part de persones o entitats subjectes a prohibició d'operar.
i) Seleccionar pel seu anàlisis operacions en funció d'alertes predeterminades i adequades a la seva activitat.
j) Mantenir una comunicació directa de l'òrgan de control intern amb la xarxa comercial.
k) Atendre de forma ràpida, segura i eficaç els requeriments de documentació i informació de la Comisión, dels seus òrgans de recolzament o de qualsevol altra autoritat pública legalment habilitada. 
l) Complimentar la comunicació sistemàtica d'operacions al Servei Executiu de la Comisión o, en el seu cas, la comunicació semestral negativa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario