miércoles, 2 de enero de 2013

L’atorgament de documents públics per l’administració concursalLa secció concursal del Col•legi ha organitzat una sessió monogràfica titulada “El protocol d’actuació en l’atorgament de documents públics per l’administració concursal” amb l’objectiu d’aprofundir en les actuacions notarials d’una societat o d’una persona física en concurs. José Luis Gómez Díez, notari de Palma de Mallorca i professor de Dret Mercantil de la Universitat de les Illes Balears, ha aclarit dubtes i exposat alguns casos concrets. Gómez ha aconsellat  no recolzar-se en la “bona o mala fe” i atrendre’s al compliment estricte de la llei.Clicar aquí per accedir al document complet


En la introducció, el notari ha recordat que és insuficient la presentació de notes registrals per atorgar documents notarials perquè “l’eficàcia dels assentaments registrals en matèria concursal notarial és limitada en alguns aspectes”.

Gómez ha explicat que d’acord amb diversos articles de la llei concursal són inscriptibles en el registre civil o mercantil segons si es tracta de persona física o jurídica, la declaració del concurs, la intervenció o, en el seu cas, la suspensió de les funcions d’administració i disposició i el nomenament d’administradors concursals. Tot i que la llei sembla disposar de caràcter obligatori a la inscripció, segons Gómez, la seva redacció sembla ambigua ja que en el cas de persones físiques la manca d’inscripció es podria compensar amb altres proves. Gómez ha apuntat que el valor de la inscripció rau, a banda de ser informativa, en el fet que habilita per a la realització de determinades actuacions posteriors, ja que no es podrà accedir als registres sense inscripció d’acord amb el principi de tracte successiu.

“Documents especials”

El professor ha parlat dels documents necessaris que cal presentar en la inscripció posant èmfasi en els dos que considera essencials: l’auto de declaració del concurs (art 21) i el regulat en l’article 29 sobre acceptació del càrrec d’administrador, en què el jutge lliurarà document acreditatiu de la seva condició.

José Luis Gómez ha advertit que no totes les inscripcions són instantànies, que la inscripció per se no és suficientment legitimadora i que no tots els actes són inscriptibles. També ha parlat de l'obligatorietat de presentar documents originals, que després seran retornats al jutge. Gómez ha fet èmfasi en la figura de l’administrador concursal i s’ha referit, per exemple, als actes col•legiats en què hi intervé un òrgan col•legiat (com un consell d’administració o junta de socis) en què hi pot assistir l’administrador concursal i on els acords necessiten del seu consentiment. Per alnotari, aquest fet avala la importància que s’acrediti la seva condició d’administrador concursal, i en el seu cas la seva autorització per a determinades decisions patrimonials, ateses les importants funcions que aquest assumeix en la presa de decisions. El notari de Palma ha parlat de l’atorgament de poders i dels polèmics articles 43 i 44 sobre terminis per a la venda o adjudicació de béns, de 10 o 15 dies, segons el cas, per si apareix una oferta millor (vuit dies en el cas de concursos abreujats).

L'expert ha exposat també el cas de la venda de béns hipotecats (la majoria), supòsits en què cal el vistiplau de l’entitat financera, que en casos excepcionals posa problemes. Igualment ha parlat dels terminis que cal respectar en les actuacions en fase de liquidació, de la fórmula de la condició suspensiva, acceptada per la major part de notaris i, finalment, de la picaresca dels divorcis per salvar el patrimoni familiar adjudicat a la part que no ha presentat concurs. Clicar aquí per accedir al document complet

No hay comentarios:

Publicar un comentario