jueves, 14 de marzo de 2013

Novetats en la inversió del subjecte passiu i en el reglament de facturacióLa Secció Fiscal del Col•legi d’Empresistes ha organitzat un seminari pràctic amb motiu dels dubtes que ha generat entre els professionals de l’assessorament fiscal la inversió del subjecte passiu en l’IVA, d’acord amb la llei 7/2012 de lluita contra el frau fiscal, i el nou reglament de facturació, a partir del Reial Decret 1619/2012 que regula les obligacions de facturació. Clicar aquí per accedir al document complet


Jordi Bertrán, soci-director de Garcia Hoffmann-Bertran Assessors, ha estat el ponent de la jornada.  Aquest economista i assessor fiscal ha dedicat la primera part de la trobada a abordar la figura de la inversió del subjecte passiu, seguint el contingut d’una consulta vinculant de la Direcció General de Tributs (DGT), de 27 de desembre, i d’una nota de l’Associació Espanyola d’Assessors Fiscals que tracta d’explicar aquesta figura.

La Inversió del Subjecte Passiu (ISP) s’estén ara a la cadena de l’activitat de construcció a totes les execucions d’obra (amb o sense aportació de materials) i a les cessions de personal, si es compleixen els següents requisits:
- El destinatari de les operacions subjectes a l’impost ha d’actuar amb la condició d’empresari o professional
- L’objecte de l’operació ha de ser la urbanització de terrenys o construcció o rehabilitació d’edificis
- Les operacions han de tenir la naturalesa d’execucions d’obra i han de ser resultat de contractes directament formalitzats ( concertats, tan de forma oral o escrita) entre promotor i contractista (o contractistes principals)

A partir del que diu la llei, la DGT fa una sèrie de puntualitzacions i aclariments. Així, la consulta aborda què s’entén per promotor d’edificacions, què s’entén per urbanització de terrenys i què no (com per exemple, estudis o tràmits administratius). La consulta estableix també què són les execucions d’obra d’urbanització en un terreny, que inclouen els treballs de nova urbanització, la reforma o renovació substancial de sòl ja urbanitzat i les actuacions de dotació que incrementin les ja existents. En aquest punt Bertrán ha exposat que “en els casos d’obres promogudes per les administracions públiques no estan subjectes a IVA, sempre i quant no compleixen la condició d’empresari o professional”.
D’altra banda, sobre la consulta de la DGT aquest expert fiscal ha subratllat que “en el cas d’ens públics, persones físiques, associacions i cooperatives i altres entitats sense ànim de lucre, cal que comuniquin expressament i fefaentment al contractista principal que estan adquirint el bé o servei en la seva condició d’empresari o professional”. La consulta inclou també al•lusions a la responsabilitat per infringir la correcta aplicació del mecanisme de l’ISP.

Comunicació per eximir responsabilitats
Segons Bertrán, “aquesta comunicació esdevé una mena de garantia que pot eximir de responsabilitats”. I ha afegit que “podria considerar-se ‘fefaent’ simplement explicitar-ho per escrit”. L’economista ha detallat més casos que queden exclosos de la consideració d’edificacions (determinades construccions agrícoles, plaques solars i vivers, entre altres), ha esmentat la possible no consideració d’empresari o professional del promotor, així com també ’aplicació de la regla d’ISP als successius contractistes.

Continuïtat del reglament de facturació 
En la segona part del seminari ha abordat e nou reglament de facturació. L’economista ha declarat que “es tracta d’un reglament continuista que incorpora poques modificacions de fons, tot i que s’inclouen tres elements importants”. En primer lloc, segons el soci-director de Garcia Hoffmann-Bertran, “s’aclareixen els casos en què s’han d’aplicar les normes de facturació establertes al nou reglament, fet que augmenta la seguretat jurídica”.

Una altra novetat del nou reglament és la desaparició del ‘tiquet’. D’aquest manera, es vol donar un decidit impuls a la facturació electrònica i aconseguir un sistema harmonitzat de facturació a tota la Unió Europea (UE) amb dos tipus de factures:  la completa o ordinària i la simplificada (que substituiria els coneguts ‘tiquets’). El tercer element que ha assenyalat és la flexibilització del que fins ara es coneixia com a ‘factura’ i que  requerirà algun control d’auditoria interna sobre la seva validesa.
Finalment, Jordi Bertrán ha insistit en que el nou reglament significa un decidit impuls a la facturació electrònica, sota el principi de donar un mateix tracte a la factura en paper i l’electrònica, com a via per reduir costos i contribuir a la competitivitat empresarial.

Clicar aquí per accedir al document complet

No hay comentarios:

Publicar un comentario