miércoles, 22 de mayo de 2013

Anàlisi de les mesures per fomentar l’emprenedoria i l’ocupació

Les seccions Fiscal i d’Empresa del Col•legi han organitzat un seminari sobre les novetats en matèria fiscal i laboral del Reial Decret 4/2013 de mesures de suport a l’emprenedor i d’estímul del creixement i de creació d’ocupació. Lluís Mas, president de la secció d’Empresa, ha advertit que es preveien noves mesures de tipus laboral que ampliarien les d’aquest reial decret; en cas de ser així, s’organitzarien noves sessions per completar la informació. Clicar aquí per accedir al document complet

En la primera part del seminari, Jonathan Gil, associat de Rousaud Costas Duran, ha analitzat la part laboral de la reforma, que ocupa un 80 % del text legal. Gil ha explicat que “l’objectiu d’aquesta reforma és facilitar la feina dels autònoms i emprenedors i premiar aquells que iniciïn una activitat per compte propi”, tot i que ha lamentat que “de moltes d’aquestes mesures només se’n poden beneficiar els menors de 30 anys i no tots els emprenedors en general o els col•lectius amb grans dificultats per ocupar-se, com poden ser els més grans de 55 anys”.

Les primeres modificacions abordades han estat les bonificacions i reduccions de les quotes a la Seguretat Social (S.S.) per a treballadors autònoms d’edat igual o inferior a 30 anys i persones amb discapacitat, la coneguda com a “tarifa plana” o supereducció. Aquesta mesura permet pagar durant els primers sis mesos com a autònoms només 52’03 euros mensuals i posteriorment anar incrementantla quota progressivament. Així mateix, es modifica el terme ‘discapacitat’ -persones que tenen un grau de discapacitat del 33 %-, àmbit en el qual s’aplicarà una bonificació del 50 % de la quota durant els cinc anys següents a l’alta.


Possibilitat de compatibilitat d’atur i feina

Una segona modificació, que segons Gil pretén que “en aquests moments difícils l’emprenedor es pugui finançar amb l’ajut de la prestació d’atur”, és la compatibilitat de la prestació amb la feina per compte propi. A banda de tenir menys de 30 anys, cal que la sol•licitud es presenti en els 15 dies següents a l’inici de l’activitat i amb un màxim de compatibilitat de 270 dies. Una alternativa és la capitalització de la prestació per atur per fer aportacions al capital inicial d’una entitat mercantil nova (fins ara només podia ser societat laboral o cooperativa) o bé ja constituïda durant l’any anterior a l’aportació, sempre que s’hi desenvolupi una activitat professional o laboral de caràcter indefinit, independentment del règim de S.S. en què estiguin inscrits. En aquest punt, l’expert ha plantejat alguns dubtes com ara si caldrà aportar un contracte indefinit o què passa si al poc temps és acomiadat o l’empresa s’extingeix, així com també si caldrà tornar l’aportació en aquests casos.
Altres novetats de caràcter laboral fan referència a les contingències per accident de treball i malalties professionals i a les reduccions de quotes per la subscripció de diversos tipus de contractes, com els formatius a temps parcial, en què s’haurà de compatibilitzar la feina amb la formació o bé justificar haver-la rebut en els sis mesos previs a la celebració del contracte. En aquest cas no cal que aquesta formació estigui directament relacionada amb la feina.


Exempció per prestacions d’atur en la modalitat de pagament únic 

En la segona part de la sessió, María José Gómez, associada al departament fiscal de Rousaud Costas, ha presentat els aspectes fiscals del Reial Decret. Una primera novetat, que afecta l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), és la modificació de l’exempció per prestacions d’atur en la modalitat de pagament únic, on s’elimina el límit dels 15.500 euros quan les quantitats es destinen a constituir una empresa o fer una aportació en una de ja constituïda (que ara no cal que sigui una cooperativa o societat laboral). Una altra novetat relacionada amb l’IRPF és la inclusió d’una reducció del 20 % del rendiment de noves activitats econòmiques, quan l’activitat s’iniciï a partir de l’1 de gener de 2013.
Pel que fa a l’Impost de Societats (IS), el Reial Decret crea, per als exercicis a partir de l’1 de gener de 2013, un tipus reduït per a empreses noves que realitzin activitats econòmiques, sense considerar com a tals les entitats creades dins d’un grup, d’acord amb el que estableix l’article 42 del codi de comerç. Finalment, Gómez ha recordat les reduccions específiques que a Catalunya es poden aplicar en les empreses de nova creació i altres incentius que ja existien, com la deducció en quota del 10 % dels beneficis que es reinverteixin en activitats econòmiques, i les deduccions per recerca i desenvolupament que s’aplicaran si hi ha quota en IS.

Clicar aquí per accedir al document complet

No hay comentarios:

Publicar un comentario