martes, 9 de julio de 2013

Resolució sobre immobilitzat material i inversions immobiliàries

Un any més, l’auditora i sòcia de Grant Thornton, Gemma Soligó, ha estat la ponent de la conferència-col•loqui “Novetats comptables i consultes de l’ICAC” celebrada recentment al Col•legi. Soligó ha fet balanç de les principals novetats de l’últim any i també de les darreres consultes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). L’auditora ha destacat que la sessió és també “una forma d’actualitzar els coneixements que ja es tenen en matèria comptable”.


La ponent ha abordat la resolució de l’1 de març passat sobre immobilitzat material i inversions immobiliàries, tema que també ha estat analitzat en una sessió específica del Col•legi. Soligó ha recordat que la resolució adapta als criteris del Nou Pla General Comptable (NPGC) una d’anterior, basada en el pla comptable de 1991,. Alhora, introdueix nous aspectes relacionats, entre d’altres, amb les permutes i les expropiacions, a més de recalcar aspectes relacionats amb les amortitzacions. En la resolució també s’explica el concepte d’inversió immobiliària i com es classifica -i fins i tot es reclassifica- en cas que canviïn els usos. Altres conceptes nous introduïts per la resolució són el de “preu d’adquisició” i el de “contraprestacions contingents”, i també el “d’avançament a compte d’aportació d’immobilitzat material”.

En canvi, queden fora d’anàlisi temes com l’úsdefruit, les permutes, els immobilitzats procedents de clients i les cessions d’actius de l’immobilitzat a clients en determinats contractes de subministrament.


Possibilitat que l’auditor renunciï
En el camp de l’auditoria, Soligó ha valorat  la consulta número 1 del BOICAC 89 sobre la intervenció de l’auditor quan no es formulen comptes anuals en el moment en què s’hauria de fer i la possibilitat que aquest professional renunciï al contracte d’auditoria. La ponent ha assenylat quan es considera
“una causa justa” perquè un auditor renunciï. Es pot considerar “causa justa” el fet que existeixin divergències entre auditor i empresa. En canvi, són “justes” aquelles situacions no imputables al professional.

Una altra consulta sobre el tema feia referència a la rescissió del contracte o revocació del nomenament de l’auditor, una revocació que només pot fer el mateix òrgan que el va nomenar. L’auditor ha de comunicar aquesta decisió a l’ICAC i ha de ser en tot cas per causes justes. També en relació amb la pràctica de l’auditoria, l’experta ha valorat unes consultes sobre incompatibilitat amb altres tasques, com ara una valoració d’accions en cas de separació de socis o la seva opinió sobre els comptes formulats per la societat que després haurà d’auditar.


Els drets d’autor de descàrregues d’Internet
Una segona consulta esmentada per l’experta al•ludia al tractament dels drets d’autor en una societat que ven llibres físics, però que també comercialitza descàrregues de llibres electrònics. En aquest sentit, l’auditora ha explicat que “s’assimilen els drets per a la venda física a les descàrregues, considerant-se per analogia als llibres físics, drets de propietat industrial o intel•lectual”. Respecte la consulta sobre el reconeixement i valoració d’un crèdit amb garantia hipotecària, el deutor del qual es troba en concurs de creditors, l’experta ha comentat que el fet que hi hagi un concurs de creditors no és motiu perquè no es comptabilitzin els interessos.

Finalment, la sòcia de Grant Thornton ha parlat d’algunes consultes derivades dels canvis normatius sobre actualització de balanços, que, segons Saligó, “tenen amb una finalitat clarament recaptatòria” i sobre els quals ha expressat reticències perquè “no sé les empreses que s’hi acolliran”.

Clicar aquí per accedir al document complet de la jornada

Clicar aquí per accedir al material de suport de la conferència de Gemma Soligó

No hay comentarios:

Publicar un comentario