miércoles, 15 de enero de 2014

Estratègies de la Generalitat de Catalunya per crear una Administració tributària pròpia


Aquest informe té per objecte principal l‟anàlisi de les estratègies que podria seguir el Govern de la Generalitat de Catalunya per crear una Administració tributària pròpia que sigui capaç de gestionar tots els impostos que paguen els contribuents catalans. 


Per aconseguir aquest objectiu en el decurs del procés de Transició Nacional, pensem que cal distingir clarament dues fases o etapes que condicionen de soca-rel el tipus de mesures que es poden adoptar. La primera és la que comprèn des del moment present fins a la constitució del nou Estat i, amb ell, de la nova Administració tributària catalana. La segona és la que comença a partir del moment en que la Generalitat de Catalunya exerceix la sobirania fiscal i disposa d‟una Hisenda pròpia. 

Durant la primera etapa, la legislació aplicable és l‟espanyola i, fins que no es doni pas a la segona fase, caldrà respectar-la i, si escau, intentar modificar-la, però sempre d‟acord amb els procediments legals existents. 

En canvi, a la segona etapa, la legislació que regularà el deure dels catalans a contribuir en el sosteniment de les despeses públiques serà la que aprovi el Parlament de Catalunya. Per tant, aconseguida la sobirania fiscal, l‟acció del Govern de la Generalitat s‟haurà d‟orientar a desenvolupar i consolidar la nova Administració tributària catalana dins d‟un sistema tributari propi, encara que les negociacions amb l‟Estat espanyol continuïn a fi d‟organitzar una ordenada successió de jurisdiccions fiscals.

No hay comentarios:

Publicar un comentario