jueves, 24 de abril de 2014

Publicades les notes de l'examen d'accés al ROAC
Així mateix us informem que la present Resolució del Tribunal qualificador podrà ser recorreguda davant el propi Tribunal en el termini de 10 dies naturals comptats a partir de la seva publicació dirigint els escrits a la Presidenta del Tribunal, c/ Huertas,26 (28014 Madrid).

A tenor del que es disposa a la base 4.8 de l'Ordre Ministerial de Convocatòria, els recursos consistiran en la sol·licitud de revisió dels exàmens a fi de salvar errors que s'hagin pogut produir en el càlcul de les puntuacions, així com la no inclusió com a correcta d'alguna resposta que sí ho fos, no podent entrar-se a valorar, en cap cas, els criteris seguits pel Tribunal qualificador.

No hay comentarios:

Publicar un comentario