lunes, 12 de marzo de 2012

Última Resolució de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes


L’ICAC (Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes), ha publicat avui la “Resolución de 12 de marzo de 2012 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se establece un régimen transitorio en relación con la información a remitir por los auditores de cuentas ejercientes y sociedades de auditoría”.

En aquesta Resolució s’estableixen els nous terminis (del 12 de març a l’11 de maig de 2012) per a comunicar a l’ICAC mitjançant els models 02 o 03, la informació que reglamentàriament han de trametre els auditors i les societats d’auditoria inscrits en el ROAC.

Aquesta Resolució és necessària perquè el canvi en els terminis de remissió d’informació no suposi una discontinuïtat en la informació que els auditors de comptes inscrits en situació d’exercents i les societats d’auditoria han de remetre a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Això no és obstacle, d’acord amb els apartats 1 i 2 de l’article 79 del reglament vigent, respecte de la informació generada a partir del 30 de setembre de 2011, els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de remetre la informació que s’especifica en el citat precepte, el mes d’octubre de 2012 i en relació amb els dotze mesos anteriors.

En conseqüència, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha disposat:
Primer: informació a remetre pels auditors de comptes inscrits com a exercitants.
Segon: informació a remetre per les societats d’auditoria.
Tercer: iresentació telemàtica.
Quart: informació no presentada
Cinquè: règim sancionador.


Resolució de l'ICAC, per tal que els afectats puguin iniciar els tràmits corresponents.

No hay comentarios:

Publicar un comentario