jueves, 20 de marzo de 2014

Devolució cèntim sanitari


La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha dissenyat un model normalitzat de sol·licitud, d’ús voluntari per a aquells que hagin suportat la repercussió de l’impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs, conegut també com a “cèntim sanitari”, i vulguin sol·licitar-ne la devolució.  


A la pàgina web de l’Agència Tributària trobareu informació sobre el procediment a seguir per sol·licitar la devolució del “cèntim sanitari”, la qual cosa podreu fer també clicant el següent enllaç: Devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos ("céntimo sanitario")”

L’Impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) va ser un impost vigent en el nostre ordenament entre l’1 de gener de 2002 i el 31 de desembre de 2012 que gravava, en fase única, les vendes minoristes de determinats hidrocarburs (bàsicament la gasolina, el gasoil, el fuel i el querosè no utilitzat com a combustible de calefacció). Constava d’un tipus de gravamen estatal (comú en tot l’àmbit territorial d’aplicació de l’impost) i d’un tipus de gravamen autonòmic facultatiu. Al llarg de la vida de l’impost, 13 Comunitats  Autònomes van aprovar tipus autonòmics.

L’IVMDH va ser regulat per la Llei 24/2001, de 27 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social (article 9).

No hay comentarios:

Publicar un comentario