jueves, 10 de julio de 2014

Informem de la llei 8/2014, del 3 de juliol, de fusió dels col·legis d’Empresistes i d'Economistes

El Parlament de Catalunya i el president de la Generalitat de Catalunya han aprovat d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, la Llei 8/2014, del 3 de juliol, de fusió dels col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona,Girona, Lleida i Tarragona, del Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i del Col·legi d'Economistes de Catalunya en el Col·legi d'Economistes de Catalunya. 


La Generalitat té competència exclusiva en matèria de col·legis professionals i d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 7/2006, del 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aquesta llei fusiona les organitzacions col·legials professionals d’economistes i de titulats mercantils i empresarials de Catalunya.

Així, en un article únic:

1. Es fusionen els col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, el Consell de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya i el Col·legi d’Economistes de Catalunya en el Col·legi d’Economistes de Catalunya. El nou Col·legi d'Economistes de Catalunya agrupa economistes i titulats mercantils i empresarials, amb independència de la titulació amb la qual hagin accedit a la professió, amb igualtat de drets i obligacions.

2. Es crea una comissió gestora, que es regeix pel conveni protocol·litzat en escriptura pública el 30 de desembre de 2013 i aprovat per tots els col·legis i el consell de col·legis que es fusionen, per tal que dugui a terme el procés de fusió en el termini de quatre anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei.


No hay comentarios:

Publicar un comentario