martes, 27 de mayo de 2014

El Govern aprova la fusió dels Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials i el d'Economistes de Catalunya en un únic col·legi professional

La nova estructura pretén assolir una major eficàcia, tant pel que fa a l’estalvi de mitjans i reducció de costos com una única interlocució de les professions econòmiques amb les administracions públiques. El Govern ha aprovat el Projecte de llei de fusió dels Col·legis de titulats mercantils i empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona; el Consell de Col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Catalunya, i el Col·legi d’Economistes de Catalunya, en un únic col·legi professional: el Col·legi d’Economistes de Catalunya.


La fusió dels cinc col·legis professionals i dels consell de col·legis en el Col·legi d’Economistes de Catalunya pretén assolir una estructura més idònia, simplificada i forta en benefici de la societat, alhora que una millor estructura de la representació de la professió.

La iniciativa és conseqüència de la necessitat d’adaptació al nou entorn legal dels estudis universitaris i als canvis legislatius que emanen del Parlament i el Consell Europeu i respon al nou marc normatiu establert per la Llei 30/2011, de 4 d’octubre, sobre la creació del Consell General d’Economistes (unificació de les organitzacions col·legials d’economistes i de titulats mercantils).

La unificació de tots aquests col·legis relacionats amb les professions econòmiques en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, s’engloba dins del procés de reorganització del model d’articulació territorial dels col·legis professionals que propugna la Llei 7/2006, de 31 de maig.

La fusió té com a objectiu principal l’articulació més idònia de la representació i defensa de les professions que aglutina en benefici de la societat a la qual els professionals col·legiats presten els seus serveis. Amb aquesta nova estructura es pretén assolir una major eficàcia, tant pel que fa a l’estalvi de mitjans i reducció de costos com pel que fa als avantatges derivats d’una sola interlocució de les professions econòmiques amb les administracions públiques.

La unificació dels diversos col·legis relacionats amb les professions econòmiques en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, és fruit d’un llarg procés d’acords entre els òrgans de govern respectius i els col·legiats. Així, per tal d’arribar al procés de fusió, els col·legis van aprovar un conveni d’unificació i uns estatuts provisionals, com també els seus membres representants. El conveni es va protocol·litzar en una escriptura pública davant notari i es va presentar al Departament de Justícia amb la petició d’inici de la tramitació de la fusió.

No hay comentarios:

Publicar un comentario